លក្ខណៈពិសេសរបស់ខោទឹកនោម BestDRY Classic
👉សាច់ខោទន់ល្មើយ
👉សាច់ខោមានខ្យល់ចេញចូល ៣៦០ដឺក្រេ
👉អាចទប់ទឹកនោមបានរហូតដល់១២ម៉ោង
👉មានប្រព័ន្ធការពារលេច២ជាន់
👉កៅស៊ូចង្កេះយឺតល្អមិនស្នាមសាច់ខោទន់ល្មើយ

BestDry Classic

$9.00価格
Size